ลงทุนปลอดภัยกับตราสารหนี้

  พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้รัฐบาล   ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้ซื้อมีสถานะเป็นเจ้าหนี้     จะได้รับการชำระหนี้  ผลประโยชน์และอื่น ๆ  เช่น  ดอกเบี้ยจากลูกหนี้คือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ออกพันธบัตรนั้น ๆ  เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเมื่อ เทียบกับการลงทุนแบบอื่น  สามารถซื้อพันธบัตรมาเก็บไว้เมื่อถึงเวลา   ก็ไถ่ถอนเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 3% รัฐบาลจะนำเงินทุนที่ได้จากการขายพันธบัตรไปลงทุนโครงการของรัฐ    นำไปจ่ายคืนหนี้ของรัฐหรือกิจการของรัฐ    ก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลยืมนำไปใช้ สามารถลงทุนในพันธบัตรได้อย่างไร แบ่งออกได้เป็น 2 ตลาด  มีการซื้อขายในตลาดแรกและมีการซื้อขายในตลาดรอง ตลาดแรก คือ ซื้อขายที่เปิดตัวในครั้งแรก…