พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้รัฐบาล   ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้ซื้อมีสถานะเป็นเจ้าหนี้     จะได้รับการชำระหนี้  ผลประโยชน์และอื่น ๆ  เช่น  ดอกเบี้ยจากลูกหนี้คือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ออกพันธบัตรนั้น ๆ  เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเมื่อ เทียบกับการลงทุนแบบอื่น  สามารถซื้อพันธบัตรมาเก็บไว้เมื่อถึงเวลา   ก็ไถ่ถอนเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 3%

รัฐบาลจะนำเงินทุนที่ได้จากการขายพันธบัตรไปลงทุนโครงการของรัฐ    นำไปจ่ายคืนหนี้ของรัฐหรือกิจการของรัฐ    ก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลยืมนำไปใช้

สามารถลงทุนในพันธบัตรได้อย่างไร แบ่งออกได้เป็น 2 ตลาด  มีการซื้อขายในตลาดแรกและมีการซื้อขายในตลาดรอง

  1. ตลาดแรก คือ ซื้อขายที่เปิดตัวในครั้งแรก เป็นการซื้อขายระหว่างสถาบันออกพันธบัตรกับผู้ลงทุน  โเนที่ราคาขายเป็นราคาหน้าตั๋วหรือราคาที่ต่ำกว่า  ขายให้กับนักลงทุน 2 ประเภท  มีวิธีในการตั้งราคาขายที่ต่างกัน

-​ นักลงทุนรายย่อย  ขายให้กับคนทั่วไป   เริ่มต้นที่ 1,000 บาท   พันธบัตรบางประเภทจะจำกัด  เงินในการลงทุน   แบบไม่จำกัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันที่ออก   พันธบัตร

– นักลงทุนสถาบัน   ขายให้กับสถาบันลงทุน  เช่น  กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  ราคาขายจะตั้งแบบประมูล  แบบแข่งขันราคากัน

ผู้ที่ประมูลต่ำสุดจะได้สิทธิ์ในการซื้อก่อน

  1. ตลาดรอง คือ การซื้อขายพันธบัตรระหว่างนักลงทุนกันเองโดยไม่ผ่านตลาดแรก หรือนักลงทุนที่ซื้อตลาดแรกแต่ต้องการขายพันธบัตรก่อนครบสัญญา  มีการขายแบบตกลงกันเอง  และซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ซื้อโดยผ่านโปรกเกอร์

 

การลงทุนในพันธบัตรเหมาะกับใคร

  1. ผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงและมีความแน่นอนเรื่องผลตอบแทน ยอมรับการขาดทุนได้ไม่มากจำเป็นต้องมีเงินเพื่อการลงทุน
  2. ผู้ที่ต้องการใช้ตราสารหนี้ ผู้บริหารเงินลงทุนให้มีความปลอดภัย นักลงทุนคนแบ่งเงินส่วนหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้เพราะจะทำให้มีกระแสเงินรับที่สม่ำเสมอ สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำต่าง ๆ ได้   และจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด  นักลงทุนควรจะแบ่งเงินในสัดส่วนเท่าใดเพื่อจะลงทุนในตราสารหนี้  หากเป็นผู้ที่อายุไม่มาก    ทำงานได้ไม่กี่ปี  มีรายได้พอกับค่าใช้จ่ายชอบความเสี่ยง  อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ในจำนวนที่ไม่สูงมากนัก

แต่ถ้าคุณไม่มีต้นทุนมากพอ ก็สามารถมาลงทุนกับพนันหุ้นออนไลน์ หรือลงทุนกับพนันออนไลน์รูปแบบอื่นๆแทน เพราะให้ผลกำไรมากมาย จนคุณมีเงินทุนสำหรับเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีก